Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Foto: Natalie Greppi

Exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt vid Högskolan för scen och musik. Mer detaljer kring respektive projekt kan sökas under respektive projektdeltagares publikationer.

 • Scenkonstområdet

  Scenkonstområdet

  Mönster och möjligheter: Genus och gestaltning i 1600-talsoperan.
  Foto: Johan WingborgKKristina Hagström-Ståhl, forskningsprojekt och workshopgestaltning, tillsammans med Tove Dahlberg (sångare och doktorand). Ett samarbete mellan Högskolan för scen och musik, Musikhögskolan i Piteå och Stockholms konstnärliga högskola. 2016–2019.

  Ett porträtt av fröken Julie: genus, visualitet och gestaltningsmetod
  Kristina Hagström-Ståhl, i August Strindberg and Visual Culture, red. Anna Westerståhl Stenport, Eszter Szalczer, Jonathan Schroeder. Bloomsbury Academic, 2018.

  Postdramatisk teater som metod och praktisk teori innanför respektive utanför akademin.
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010–2012.
  Prof. Cecilia Lagerström och universitetslektor Pia Muchin.

  Praktiska metoder vid konstnärlig forskning inom teater
  Del 1: 2005–06
  Del 2: 2007 (Handlingens rum)
  Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området. Finansierat av Vetenskapsrådet 2005–07.
  Universitetslektor Per Nordin (Principal Investigator), Prof. Cecilia Lagerström

  Kvinnorollen och mansrollen i opera då och nu
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010.
  Professor Gunilla Gårdfeldt/universitetslektor Marianne Khoso

  Att skapa teorier om konstnärliga praktiker
  Exemplet undervisning i fysisk gestaltning.
  Ett konstnärligt utvecklingsprojekt på Teaterhögskolan i Stockholm.
  Fil. dr. Eva Mark/universitetslektor Pia Muchin

  En kvinnas möten
  Konstnärligt utvecklingsprojekt 2008–2009 finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten
  Projektledare: professor emerita Gunilla Gårdfeldt

  Fysisk gestaltning/devising/performance
  Ett samarbete mellan skådespelarutbildningens masterutbildning vid Högskolan för scen och musik och Konsthögskolan Valand. Prof. Cecilia Lagerström och Pia Muchin

  Att gestalta kön
  Ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare 2006–2009
  Till slutrapporten Att gestalta kön

  Plastisk träning
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten 2006–2008
  Universitetslektor Ulla Eckersjö

  Passionen för det reala
  Ett tvärkonstnärligt forskningsprojekt om det dokumentära
  Finansierat av Vetenskapsrådet 2003–2005
  Professor Eva Nässén (Principal Investigator)
  Delprojekt 2: Från tidstrogenhet till dokumentarism – nya sociala och estetiska möjligheter för operakonsten

 • Pedagogikområdet

  Pedagogikområdet

  Granskning på vilka(s) villkor? Bedömning, kvalitetsuppfattningar och legitimering av färdighetsprov till musiklärarutbildningar.
  Foto: Natalie GreppiEtt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet 2018–2021.
  Hur bedöms färdighetsprov till musiklärarutbildningar? Hur legitimeras ställningstaganden kring bedömning, och vilka urval görs? Vad styr bedömningarna? Vilken relevans, trovärdighet och giltighet har proven i dagens musiklärarutbildningar? Dessa frågor står i fokus i studien Granskning på vilka(s) villkor? Bedömning, kvalitetsuppfattningar och legitimering av färdighetsprov till musiklärarutbildningar. Projektet drivs av Karlstads universitet i samarbete med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet i Växjö och beräknas ta tre år. Professor Monica Lindgren och lektor Olle Zandén

  Explorativ design för lärande i doktorandseminarier.
  Finansierat av Högskolan för scen och musik 2017–2018. Projektet syftar till att undersöka formens betydelse för utveckling och lärande i högskolepedagogisk kontext, i detta fall forskarutbildning. Professor Monica Lindgren (tillsammans med Cecilia Björck, IPKL)

  Musiklärarstudenters syn på motivation, lärande och professionella mål.
  Ett pågående projekt. En pågående longitudinell studie som löper under åren 2016–2022. Finansierat av Högskolan för scen och musik. Lektor Carina Borgström Källén och professor Monica Lindgren

  Begreppsutveckling i praktiken 2016–2017.
  Det övergripande syftet med detta utvecklingsprojekt är att gemensamt formulera kvaliteter i relation till ett gestaltande arbete i teaterämnet på gymnasiet, där begreppet samspel fokuseras. Utgångspunkten är att kvaliteter som underlag för planering av undervisning, återkoppling och värdering/bedömning av arbetet behöver utvecklas i nära relation med pågående undervisning och det innehåll som är i fokus. Lektor Pernilla Ahlstrand

  Forskningscirklar lärare grundskola 2014–2016.
  Lärare i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott- och hälsa, musik samt textil-, trä och metallslöjd identifierade olika utvecklingsområden med stöd i tidigare forskning och rapporter. Det resulterade i olika utvecklingsprojekt, bland annat ett bedömningsstöd, utprövning av gemensamt planerade undervisningsupplägg samt en learning study i musikämnet där förmågan ”tajming” undersöktes i relation till lärandeobjektet att urskilja sväng i rytmiska mönster. Lektor Pernilla Ahlstrand

  El Sistema – villkor för musikaliskt lärande och identitet i en interkulturell kontext
  Finansierat av Högskolan för scen och musik 2012–2015.
  Professor Monica Lindgren

  IT i skolan – hur påverkar det ämnen som musik, bild och svenska?
  Professor emeritus Bengt Olsson

  Konstruktion av estetiskt lärande inom lärarutbildningen

  Finansierat av Vetenskapsrådet 2008–2010. Ett forskningsprojekt inriktat mot lärarutbildningens estetiska område. Syftet med forskningsstudien var att undersöka vilken kunskap, inom det estetiska området, som vid lärarhögskolorna ses som relevant för den kommande yrkesrollen
  Professor Monica Lindgren

  Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet. Ett ideologiskt dilemma?
  Identitet, dominans och kunskapsbildning i grundskolans musikundervisning. Finansierat av Vetenskapsrådet 2007–2009
  Gästprofessor Claes Ericsson (Principal Investigator), Högskolan i Halmstad och professor Monica Lindgren. Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur marknadsestetik och ungdomars vardagskultur kommer till uttryck i musiklassrummet.

  Samspelets dynamiska processer – en rekonstruktion av ensembleämnet
  Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på improvisationsutbildningen vid Högskolan för scen och musik. Projektet syftade till att öka kunskapen om ensembleämnets didaktik genom att söka nya, i sammanhanget oprövade didaktiska verktyg. Det finansierades av Konstnärliga fakulteten och pågick åren 2012–2013. Lektor Carina Borgström Källén

  Den gestaltande kroppen – perspektiv på ämneskonception i dans- och vokalundervisning
  Forskningsprojekt i samarbete med en forskare på Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Projektet undersöker sång- och dansundervisning i syfte att öka kunskapen kring hur ämneskonception konstrueras i undervisningspraktiker där kroppen är det primära instrumentet. Lektor Carina Borgström Källén

  Musik och genus – Vad hände sedan?
  Pågående forskningsprojekt. Ett uppföljande forskningsprojekt som undersöker högre musikutbildning med fokus på jämställdhet och genus. Lektor Carina Borgström Källén.

  Musik och Genus (obs samma projekt ligger under Musik)
  Ett utvecklingsprojekt som involverade alla utbildningar inom musikområdet på Högskolan för scen och musik under åren 2009–2012. Lektor Carina Borgström Källén

  Pedagogiskt utvecklingsprojekt, pågående 2017–2018.
  Syftet med följande utvecklingsprojekt är att stärka ett lärarlags sambedömning i relation till gestaltande redovisningar/projekt inom teaterlärarprogrammet. Avsikten med projektet är att utveckla kollegiets samsyn och att diskutera betygsgraderingen i kursplanerna. Lektor Pernilla Ahlstand

  MIROR 2014
  Musikalisk interaktion som bygger på reflektion (Musical Interaction Relying on Reflection)
  Syftet med MIROR-projektet är att utveckla ett innovativt, adaptivt system för musikinlärning och undervisning som bygger på reflexiv interaktion.
  Professor emeritus Bengt Olsson

  Processdagbok – ett reflekterande instrument för kvalitet i konstnärligt och konstnärligt pedagogiskt arbete
  Finansierat av NKU 2012, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
  Deltagare: Ylwa Andersson, Bengt Franzén, Gunilla Gårdfeldt, Tarja Karlsson Häikiö och Einar Nielsen

 • Musikområdet

  Musikområdet

  Forskning och utvecklingsprojekt inom det musikaliska fältet samlas under rubrikerna Interpretation och historiskt informerad uppförandepraxis samt Improvisation, ny musik, komposition och ljud.

  Interpretation och historiskt informerad uppförandepraxis

  Foto: Natalie GreppiRetoriska och romantiska känslostrategier i musikalisk gestaltning
  Finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2021. Projektet leds av forskarna dr prof. Maria Bania (Principal Investigator) och dr Tilman Skowroneck, som båda är verksamma som musiker och informerade lyssnare tillsammans med dr prof. Paul Goring, prof. Mark Tatlow, Ellie Nimeroski, Rastko Roknic, Johanna Persson, Øyvor Volle och Frida Bromander. Huvudsyftet är att uppnå en djupare förståelse för 1700- och den tidiga 1800-talsmusikens känslomässiga potential och att förbättra möjligheterna för känslomässigt deltagande i dagens performativa situationer.

  "Gamla" instrument med ny affordans Finansierat av Vetenskapsrådet 2016–2018.
  Joel Speerstra (Principal Investigator) Ett projekt i tre delar: 1. Klavikordduon: ett nytt redskap för klaviaturensembler och improvisation – Joel Speerstra, Ulrika Davidsson. 2. Ett Händel-claviorganum för Göteborg Baroque, Magnus Kjellson och Göteborg Baroque. 3. Örgryte-orgeln som ljudlabb för ny musik, Hans Ola Ericson (McGill University, Kanada), Martin Herschenroeder (Universität Siegen, Tyskland)

  Transkribering av Bachs chaconne
  Tilman Skowroneck, syfte: att formulera och förfina metoder för att lyssna på och analysera egna inspelningar. 2018–

  Interpretativa frågeställningar kring J. S. Bachs Geistliche Lieder und Arien
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010–2011.
  Professorerna Gunnar Forshufvud och Johannes Landgren

  For a Change
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2011
  Professor Einar Nielsen

  Magnificatbearbetningar
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2010
  Professor Karin Nelson

  A Language of Musical Expression
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2009
  Professor Einar Nielsen

  Forskning genom interpretation
  Finansierat av Vetenskapsrådet 2007–2010
  Projektet ”Forskning genom interpretation” fokuserade frågor och gestaltningsarbete kring begreppen ”interpretation” och ”interpretationsforskning”. Projektet syftade delvis till att problematisera och föra definitionsdiskussion kring begreppet interpretation samt begreppet interpretationsforskning.
  Professor Johannes Landgren

  Musik och genus
  Ett utvecklingsprojekt om normer och hierarkier med alla utbildningar inom musik och musikdramatik på Högskolan för scen och musik, 2009–2012.
  Till slutrapporten Musik och genus

  Improvisation, ny musik, komposition och ljudkonst

  Systemisk improvisation
  Finansierat av Vetenskapsrådet 2017–2020.
  Palle Dahlstedt, (Chalmers, Principal Investigator), Per Anders Nilsson (Högskolan för scen och musik), Tim Perkis (självständig) och Gino Robair (självständig). En grundlig undersökning av musikskapande, där vanlig musikalisk interaktion omvandlas genom införandet av hörbara och visuella ledtrådar skapade av datorbaserade virtuella interaktörer.
  De deltagande musikerna utgör väsentliga delar av ett system med mänskliga och virtuella representanter, och den karaktäristiska musiken växer fram beroende på systemets struktur och omvandlingarnas karaktär.
  Undersökningen genomförs som en serie systematiskt utformade experimentella workshops i samarbete med internationella partnerinstitutioner (än så länge UC Berkeley, Stanford University och Princeton University), där professionella musiker deltar i system med successivt omväxlande designparametrar.

  Kompositionens konceptuella gränser. En krympande tomhet – mening, kaos och entropi.
  Finansierat av Vetenskapsrådet 2016–2018.
  Forskningsgruppen består av kompositörerna/musikerna Anders Hultqvist (Principal Investigator), Ole Lützow-Holm och Stefan Östersjö tillsammans med författarna och poeterna Gunnar D Hansson, Lotta Lotass och Staffan Söderblom. Arbetstitel: Att finna den (mänskliga och icke-mänskliga) komplexitet som ligger bakom den musikaliska och litterära kompositionen. Nyckelord: Musikalisk komposition, litterär komposition, diktning, perception, entropi, kognition, rum.

  Inre och yttre rum
  Anders Hagberg, ett konstnärligt utvecklingsprojekt om inre och yttre rum. Ljud, tystnad och en musikalisk sinnesstämning. 2018–
  Anders Hagberg (flöjt, sopransaxofon), Henrik Büller (barytonsaxofon), Per Westlin (tenorsaxofon, basklarinett), August Eriksson (altsaxofon), Gustav Davidsson (trombon), Zofka Kasparova (flöjt), Olle Niklasson (ljuddesign)

  Improvisation – olika språk under samma tak
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2012–13.
  Professorerna Karin Nelson och Anders Jormin samt universitetsadjunkt Jonas Simonson

  Improvisation av preludier på melodiinstrument
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2012–13.
  Fil dr Maria Bania, Om hur preludiering kan användas av melodiinstrumentalister och inom högskoleutbildning av dessa i västerländsk konstmusik.

  Modal och klanglig improvisation från två perspektiv
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2012.
  Universitetslektor Anders Hagberg

  Kreativ gestaltning
  Palle Dahlstedt (Principal Investigator, Institutionen för tillämpad informationsteknologi samt Högskolan för scen och musik), Per Anders Nilsson (Högskolan för scen och musik). Finansierat av Vetenskapsrådet 2011–2015.
  I det här projektet undersöks nya villkor för musikalisk gestaltning (när det gäller improvisation, kreativitet i realtid) med hjälp av nya tekniker. Det görs delvis genom utveckling och utvärdering av nya sätt att spela och improvisera elektronisk och generativ musik, och delvis genom utveckling av datortillämpningar som tillhandahåller nya interaktionsmodeller för improvisation på akustiska instrument.
  Består av fyra underprojekt: Gestkontroll i elektronisk generativ musik, virtuella medspelare, datorstödda interaktionsmodeller och allmänna interaktionsmiljöer för gemensamt musikaliskt skapande – allt är en vidareutveckling av de lovande resultaten från det tidigare projektet Potentiell musik.

  På gränsen
  Ett konstnärligt utvecklingsprojekt (2011–2012) kring ett utforskande av gränslandet mellan tradition, nyskapande, komposition och improvisation. Jonas Simonson i samarbete med musikerna Mats Edén, Malmö och Mattias Pérez, Karlstad/Ingesund.

  Mot ett konstmusikens utvidgade fält
  Finansierat av Vetenskapsrådet 2010–2013
  Professorerna Ole Lützow-Holm (Principal Investigator), Anders Hultqvist, Henrik Hellstenius Oslo, Anna Lindal samt journalisten/författaren Magnus Haglund.
  En av utgångspunkterna i projektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält var idén att i komponerandet integrera dynamiska tolkningsvillkor som avviker från praxis. Genom att formella luckor lämnas och nya variabler tillkommer eller genom att avstå från att fastställa en slutgiltig kronologi problematiseras det romantiska verkbegreppet. Vi ville pröva ifall alternativa tolkningsstrategier skulle kunna uppmana och inspirera till en omformulerad konstmusikalisk praktik.
  Musikens frihet och begränsning. 16 variationer på ett tema kan beställas från bokförlaget Daidalos.

  Palestinsk musik och sång
  Uttryckssätt och motstånd sedan 1900, Indiana University Press, 2013
  Stig-Magnus Thorsén, Moslih Kanaaneh, Heather Bursheh, David A McDonald
  Ett kollaborativt forskningsprojekt med Birzeit University i Ramallah och Göteborgs universitet. Musiken i Palestina och bland de miljontals palestinier som lever i förskingringen bygger på en lång historia av inhemska traditioner och influenser från omgivande kulturer, och den ger oss en unik bild av det senaste århundradets kulturella och politiska händelser. Projektet Palestinsk musik och sång undersöker ur stipendiaters, skådespelares, kompositörers och aktivisters perspektiv de många sätt som musiken har varit en drivkraft för framställning, nationsbygge och socialt agerande. I denna bok får vi följa den motstridiga dynamiken mellan historia och tradition, innovation och förändring, makt och motstånd – från början av 1900-talet, då Palestina uppfattades som exotiskt och fascinerande av missionärer och stipendiater, och fram till 2000-talets transnationella samarbeten inom hiphop och nya medier.

  Mellan Östern och Norden
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2012
  Universitetsadjunkt Sten Källman

  Rune's Relay
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2011–2012.
  Universitetsadjunkt Palle Dahlstedt

  Gitarren som medel för nya musikaliska performativa metoder
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2011
  Professor Ming Tsao

  Unio mystica
  Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet 2011
  Universitetslektor Carl-Axel Hall/professor Johannes Landgren

  Urban Sound Institute
  Projekten Transmission och In i bruset innehåller ett antal konstnärliga underprojekt och samarbeten. Finansierat av Vetenskapsrådet 2004–2006 och 2008–2010. Catharina Dyrssen (Chalmers, Principal Investigator) tillsammans med Anders Hultqvist (Högskolan för scen och musik), Staffan Mossenmark (Högskolan för scen och musik), Per Sjösten (självständig) och Björn Hellström (Konstfack, Stockholm).
  Konstbaserade musikaliska, arkitektoniska och akustiska undersökningar av samtida urbana rum. Syftet med projektet är att kritiskt utmana uppfattningen av buller som odifferentierade urbana drönare, och undersöka det som ett fylligt material med dolda detaljer. Se även boken Ljud och andra rum på https://ejeby.se/produkt/ljud-och-andra-rum-sound-and-other-spaces/

  Potentiell musik
  Palle Dahlstedt (Principal Investigator, Institutionen för tillämpad informationsteknologi samt Högskolan för scen och musik), Per Anders Nilsson (Högskolan för scen och musik), finansierat av Vetenskapsrådet 2006–2009.
  I projektet fokuserade man på att utforska musikaliska lösningsrum genom användning av en spatial analogi, och ett antal algoritmer utvecklades för såväl komposition som improvisation. Med hjälp av dessa algoritmer utvecklades nya musikinstrument som testades under många konserter och inspelningar, bland annat konserter och workshops på ett flertal internationella universitet (till exempel UC Berkeley, Stanford University, UC Santa Barbara, University of Victoria, UC San Diego, New York University).

Sidansvarig: Tobias Egle|Sidan uppdaterades: 2019-03-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?